eXperyment STEM

Program naukowo – badawczy dla dzieci w wieku 6 – 14 lat

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia w nauczaniu dzieci przedmiotów ścisłych oraz we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Edukacji STEM stworzyliśmy autorski, innowacyjny program edukacyjny eXperyment STEM.

STEM to akronim od słów z języka angielskiego: Science, Technology, Engineering, Mathematic, czyli grupy nauk przyrodniczo – techniczno – matematycznych.

Idea STEM to połączenie kilku nauk w jedno, dzięki czemu dziecko od najmłodszych lat uczy się samodzielnego sposobu myślenia i przyswaja wiedzę w szerokiej perspektywie.

Zajęcia prowadzimy w małych, dobranych wiekowo grupach (4 – 6 osób).

Zajęcia odbywają się na 4 poziomach edukacji.

Program zajęć stworzony jest w oparciu o szkolną podstawę programową takich przedmiotów, jak matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia. Wiedzę z tego zakresu podajemy dzieciom jako całość, a nie odrębne dziedziny.  Łączymy je, ukazując, że w praktycznym życiu są ze sobą mocno powiązane.

Uczymy przez doświadczenie, poznawanie świata w praktyce, np. poprzez eksperymenty ukazujące praktyczne zastosowanie wiedzy. Rozwijamy umiejętności poznawcze dziecka, samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków oraz wypracowujemy u dzieci umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego.

Rozwijamy również w dziecku samodzielność i odpowiedzialność. Uczymy współdziałania w grupie i umiejętności dialogu. Naszym celem jest wytworzenie w dzieciach umiejętności poznawania świata każdym dostępnym zmysłem.

W trakcie zajęć uczestnicy min.:

  • Rozwijają rozumienie procesów nauki poprzez zadawanie pytań, przewidywanie, obserwowanie, opisywanie, mierzenie, klasyfikowanie, generalizowanie, analizowanie danych, opracowywanie modeli, wnioskowanie i komunikowanie się.
  • Rozwijają rozumienie procesów nauki poprzez przeglądanie odnośnej literatury, stawianie hipotez, dokonywanie obserwacji jakościowych, ilościowych, kontrolowanie zmiennych eksperymentalnych, analizowanie danych statystycznie (np. średnia, mediana) i wykorzystywanie tych informacji do wyciągania wniosków, porównywanie wyników z innymi, sugerują dalsze eksperymenty i stosują ich wnioski do innych zagadnień i problemów.
  • Demonstrują rozumienie postaw i sposobów podejść do badań naukowych, badając metodologię i wnioski w celu zidentyfikowania uprzedzeń, bądź ustalenia, czy dowody logicznie popierają wnioski.
  • A przede wszystkim doskonale się bawią…..

Autorski program edukacyjny eXperyment STEM łączy w sobie zagadnienia z wielu dziedzin, min.: matematyka, fizyka, chemia, biologia, mechanika, informatyka, robotyka, biotechnologia i in. „Punktem wyjścia” do stworzenia programu na każdy z poziomów (dzieci 1 – 8 klasa szkoły podstawowej) jest szkolna podstawa programowa. Jednak my idziemy krok dalej… kilka kroków:)
Każdy poziom składa się z 35 spotkań (60, 75 i 90 min, w zależności od poziomu).

Mali studenci Minipolitechniki w ramach danego bloku poznają zagadnienia z różnych dziedzin, wykonując samodzielnie (ale pod opieką instruktora) doświadczenia. Uzyskaną wiedzę z poszczególnych dziedzin starają się łączyć w interdyscyplinarnych eksperymentach oraz tworząc niepowtarzalne mechanizmy i konstrukcje.

POZIOMY:

1. Klasy I – II:
Spotkanie 60 min. raz w tygodniu

Nauczanie zintegrowane: matematyka, informatyka, edukacja przyrodnicza (elementy fizyki, chemii, biologii)

2. Klasy III – IV:
Spotkanie 75 min. raz w tygodniu

Matematyka, przyroda (elementy fizyki, chemii, biologii), informatyka, technika

3. Klasy V – VI
Spotkanie 90 min. raz w tygodniu

Matematyka, informatyka, geografia, biologia, technika, elementy fizyki, chemii i pokrewne wynikające z łączenia dziedzin (biotechnologia, mechatronika, programistyka etc.)

4. Klasy VII – VIII
Spotkanie 90 min. raz w tygodniu

Matematyka, informatyka, geografia, biologia, technika, fizyka, chemia i pokrewne wynikające z łączenia dziedzin (biotechnologia, mechatronika, programistyka etc.)

 

www.stem.org.pl